درمانگاه‌های مرکز

همه روزه بجز روزهای تعطیل می‌توانید به درمانگاه‌های مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران مراجعه کنید. در این مرکز علاوه بر درمانگاه تخصصی روانپزشکی، درمانگاه‌های فوق تخصصی شامل درمانگاه اعتیاد، درمانگاه روان‌درمانی، و درمانگاه تروما نیز برقرار می‌باشد.

 

گام‌های پذیرش سرپائی بیمارستان روانپزشکی ایران
•  دریافت نوبت با روشهای اینترنتی یا تلفنی یا اپلیکیشن 

•  مراجعه به درمانگاه در تاریخ و ساعت تعیین شده
•  مراجعه به پذیرش و ثبت نوبت
•  مراجعه به واحد صندوق جهت پرداخت هزینه ویزیت
•  انتظار تا زمان فراخوان پزشک
•  مراجعه به اتاق معاینه و دریافت دستورات درمانی پزشک
•  در صورت عدم نیاز به بستری : مراجعه به داروخانه جهت دریافت دارو یا مراجعه به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات
•  در صورت  نیاز به بستری : مراجعه به واحد پذیرش بستری و پیگیری امور مربوطه

 

تنظیمات قالب