مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران- اخبار
طرح فالو آپ بیماران در مرکز روانپزشکی ایران طرح فالو آپ بیماران در مرکز روانپزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/6 | 
به گزارش روابط عمومی مرکز:

در بیمارستان روان پزشکی ایران از سال 1397 طرح فالو آپ بیماران به صورت رسمی کار خود را آغاز نمود که در این طرح بیماران در ابتدا هر دو هفته تا دو ماه وسپس ماهانه تا دو سال بیماران فالو می شوند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=51.22830.101589.fa
برگشت به اصل مطلب