دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • حوزه ریاست
 • آموزش و پژوهش
 • پزشکان
 • بهبود کیفیت و اعتباربخشی
 • منشورهای اخلاقی
 • ویژه کارکنان
 • انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان روانپزشکی ایران

آموزش

 | تاریخ ارسال: 1399/6/12 | 
سوپروایزر آموزشی
نام و نام خانوادگی : فریبا معصومی مطلوب
پست سازمانی:سوپروایزر آموزشی
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری
خلاصه سوابق مدیریتی :
 • سرپرستار بخش اورژانس
 • سرپرستار بخش مردان
 • سوپروایزر بالینی
 • تلفن: ۴۴۵۰۳۳۹۵-۹
 • داخلی ۲۶۹
 
  آموزش کارکنان فرایندی است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل و ارتقای سطح اگاهی ایشان و با هدف ارتقای سطح ارائه خدمات درمانی به بیماران و کاهش خطاها با توجه به الزامات اعتبار بخشی می گردد ،سوپروایزرآموزشی نیزدرروند برنامه های آموزشی خودتغییراتی منطبق بابرنامه های اعلام شده ازسوی معاونت درمان انجام داده وبتدریچ روند آموزش ازنیازسنجی شروع شده وباتدوین  تقویم آموزشی شش ماهه وسالانه برای آموزش کارکنان براساس نیازهای آموزشی رده های مختلف پرستاری ادامه یافته است ..سرانه آموزش کارکنان درسال ۹۷ و ۹۸ به بیش از۸۰نفرساعت آموزش رسیده است وهم چنان براساس استانداردهای اعتباربخشی روبه رشد می باشد.
اهم وظایف سوپروایزرآموزشی:
هدف کلی :
 ارتقا مستمر سطح اگاهی ،نگرش ، مهارت و توانمندیهای علمی و عملی کارکنان
اهداف اختصاصی:
۱-انجام نیازسنجی آموزشی برای رده های مختلف پرستاری براساس استفاده ازمنابعی چون :نظرات سرپرستاران وپرسنل واحدها،فرمPDP،گزارش خطاها،ویژگی بخشها،تحلیل شاخصها،نظرات مشتریان ونیازهای توسعه آینده
۲-تحلیل واولویت بندی نیازهای آموزشی
۳- کمک به متولیان امر سلامت در خصوص ارتقا سلامت و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری روانپزشکی
۴-تعیین مدرس برای هرموضوع آموزشی براساس علاقه مندی،توانایی وسایرمعیارهای مدون تهیه شده
۵-تدوین تقویم آموزشی 
اولویت بندی برنامه های آموزشی جهت رده های مختلف پرستاری و پرسنل جدیدالورود :
پس از انجام نیاز سنجی ،اولویت بندی برنامه های اموزشی برای کلیه کارکنان رده پرستاری(پرستار،بهیار،کمک پرستار و کمک بهیار )براساس اولویت های مراقبت های عمومی و اختصاصی(بر اساس آخرین نسخه کتاب شرح وظایف جامع سطوح و رده های پرستاری اعم از مدیریتی ،عمومی تخصصی و اولیه می باشد ) سیاست های سازمان ،برنامه های الزامی در اعتبار بخشی ،وظایف عمومی ،تخصصی و صلاحیت حرفه ای پرستاری و نیازهای مراقبتی در راستای ایمنی بیمار انجام می شود.
اولویت مهارت های ارتباطی :
-اصول ارتباط با بیمار
-مدیریت استرس
-رعایت حقوق گیرندگان خدمت
-مدیریت حل مسئله و تصمیم گیری
-مهارت های رفتاری و ارتباطی
اولویت مهارت های حرفه ای عمومی :
-کار با تجهیزات
-احیای قلبی و ریوی پیشرفته
-ایمنی بیمار
-ثبت و گزارش نویسی
-تریاژ بیمارستانی
اولویت مهارت های تخصصی:
-دارودرمانی در بیماران روانپزشکی و عوارض دارویی
-تشخیص و مداخلات پرستاری در بیماری های روانپزشکی
-علامت شناسی در روانپزشکی
-مداخله در بحران خودکشی
-انجام مراقبت های پرستاری ازبیمارقبل ،حین و بعد از انجام ECT

دفعات مشاهده: 625 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر