دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • حوزه ریاست
  • آموزش و پژوهش
  • پزشکان
  • مدیریت پرستاری
  • بخش های درمانی
  • پاراکلینیک
  • ویژه کارکنان
  • منشورهای اخلاقی


مدیرعامل
معاون فنی
معاون اجرایی
مدیریت پرستاری
مدیریت مالی
بهبود کیفیت و اعتباربخشی
دفترمشارکتهای مردمی
حراستشرح وظایف
اعتباربخشی و اهداف آن
کمیته های اصلی بیمارستان
فرایندهای مرکز
دستورالعمل های ابلاغی مرتبط با سنجه های اعتباربخشی
سنجه های اعتباربخشی ملی بیمارستان-ویرایش چهارم


کتابخانه
مدیر آموزش و پژوهش
واحد آموزش
دفتر توسعه آموزش (EDC)
واحد کارگاه ها
برنامه آموزشی فراگیران (کارآموزان، کارورزان، .....)
برنامه سخنرانیها


معرفی پزشکان و اساتید
آدرس مطب پزشکان
رزومه پزشکان

صفحه‌ مورد نظر در پایگاه وجود ندارد. ممکن است مدیران پایگاه این صفحه را حذف کرده باشند.

برگشت به صفحه اصلی