دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارتباط با مدیرعامل


کد رهگیرى این فرم: P699-F715-U0-N610730          
[ چاپ فرم ]

در راستای حفظ حقوق و تکریم شما عزیزان، جهت ارتباط با حوزه مدیرعامل، صندوق هایی در ورودی بخش ها و درمانگاه قرار داده شده است، همچنین در وبسایت بیمارستان به آدرس iph.iums.ac.ir قسمت انتقادات وپیشنهادات پیام های شما دریافت و مستقیما به ریاست بیمارستان ارسال خواهد شد. از راههای دیگر ارتباط با مدیران بیمارستانی ارسال پیامک به سامانه پیامکی30008415209000 میباشد
انتقادات و پیشنهادات شما در کمیته های بیمارستانی مطرح و نتیجه آن در اصلاح گردش کار های بیمارستان لحاظ خواهد گردید .
جهت ارتباط مستقیم با مدیرعامل مرکز، انتقادات و پیشنهادات خود را در جدول زیر ثبت و سپس ارسال نمایید. نظرات شما، مستقیما توسط مدیرعامل دریافت میگردد.