دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم گزارش دهی خطا


1 نام و نام خانودگی گزارش دهنده
2 کد شش رقمی فرد گزارش دهنده :(فردی که خودش خطای خودش را داشته باشد) این کد مختصر به خودتان میباشد و آن را خودتان انتخاب بفرمائیدو کد باید شش رقمی باشد.
3 تحصیلات
4 سمت
5 نام و نام خانوادگی بیمار
6 سن
7 جنسیت
زن
مرد
8 تاریخ بستری

تاریخ شمسى:

9 تشخیص بستری
10 رده شغلی خطا کننده
11 علت صحیح خطا را از متن ذیل انتخاب و در کادر پائین وارد نمائید
حیطه خطا(تشخیص)
تاخیر در تشخیص - اشتباه در تشخیص - فقدان تشخیص
12 حیطه خطا(دارویی)
عدم رعایت دستورالعمل داروهای پرخطر - عدم توجه به آماده سازی دارو - بکار نبردن شکل درست دارو-دوز نامناسب -داروی اشتباه-نحوه ی مصرف اشتباه -بی توجهی به حساسیتهای دارویی -تاخیر /حذف /تکرار/ادامه دارودهی-بیتوجهی به تلفیق /تداخلات دارویی
13 حیطه خطا (درمانی)
روش درمانی اشتباه -عدم توجه به لوله ها و اتصالات 
 
14 حیطه خطا (ثبت و گزارش نویسی )
عدم ثبت - ثبت ناقص گزارش -ناخوانا بودن گزارش ثبتی -تاخیر در ثبت -عدم گزارش /ثبت دستورات تلفنی -ثبت در پرونده /کاردکس /فرم اشتباه -گزارش یا ثبت اشتباه -
 
15 حیطه خطا (تکنیکی)
عدم انطباق /اجرای با دستورالعمل یا گایدلاین -مهارت ناکافی در کاربا تجهیزات -مهارت ناکافی در اجرای فرایندها -آموزش ناکافی پرسنل درخصوص کار با تجهیزات -خرابی ابزار و تجهیزات -
16 حیطه خطا ( سیستمیک)
نبودن دستورالعمل /خط مشی /روش اجرایی یا گاید لاین شفاف-نظارت ناکافی-دستور مدیریتی اشتباه -منابع و امکانات ناکافی (زیرساخت ها)-عدم وجود متولی یا پاسخگو در سازمان -ارتباطات غیر موثر بین بخش ها /واحدها-

 
17 دسته بندی خطا
18 مکان/بخش
19 شیفت

 
20 عوارض و پیامد خطا متوجه چه کسی بوده است ؟ عوارض و پیامد را در کادر روبه رو وارد نمایید
 بیمار 
کارکنان
بیمار و کارکنان
سازمان 
بدون پیامد
 
21 دلیل بروز خطا را مشخص نمایید
شب کاری -شیفت های طولانی و پشت سرهم-ناخوانا بودن دستورات پزشک-نقص فنی یا خرابی تجهیزات -شلوغی بخش-عدم ارتباط صحیح با بیمار -عم گزارش به موقع به پزشک -دانش ناکافی پرسنل -کمبود پرسنل-تشابه شکل و یا نام داروها -اشتباه در محاسبه دوز داروها-بی توجهی در اجرای دستور پزشک-عدم رعایت درست فرآیند دارودهی -عدم رعایت دستورالعمل داروهای پرخطر -بی توجهی به اتصالات بیمار -اشکال در تاسیسات -ارزیابی اولیه نامناسب -تشابه اسمی بیمار -بی دقتی و بی توجهی پرسنل-مهارت بالینی ناکافی پرسنل-نداشتن مهارت ناکافی در کار با تجهیزات -نبودن تجهیزات لازم و ضروری-نبودن خط مشی و روش اجرایی واضح -بی توجهی به تداخاتن دارویی -سایر موارد 
22 تاریخ بروز خطا

تاریخ شمسى:

23 شرح خطا
لطفا به شکل خلاصه و دقیق توضیح دهید این خطا چگونه اتفاق افتاده است 
24 علل بروز خطا به نظر شما چه عواملی زمینه ساز بروز خطا بوده اند
25 اولین اقدامی که پس از خطا انجام شده چه بوده است ؟
26 چگونه میتوان از تکرار مجدد این خطا جلوگیری کرد ؟
27 درسهای آموخته شده از این خطا چه میباشد ؟
برای مراجعه آتی و ویرایش مجدد فرم می توانید رمز عبور مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید. لطفا تنها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنید.
رمز عبور ویرایش فرم