دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • كاركنان
  • لینک سایت های معتبر

خط مشی برخورد با نتایج غیرطبیعی وبحرانی درآزمایشگاه مرکزروانپزشکی ایران خط مشی برخورد با نتایج غیرطبیعی وبحرانی درآزمایشگاه مرکزروانپزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
 خط مشی برخورد با نتایج غیرطبیعی وبحرانی درآزمایشگاه مرکزروانپزشکی ایران
 
 
* بیوشیمی خون
 
 _تکرارآزمایشات با نتایج غیرطبیعی بالا یا پایین
 _بررسی صحت ودقت نتایج باکنترل تایید شده
 _بررسی صحت کیت واستاندارد
 _اطمینان ازصحت مراحل قبل , حین وبعد از آزمایش
 _مقایسه نتایج با شرح بالینی بیماروهماهنگی باپزشک ودرصورت لزوم تکرارنمونه وآزمایش
 
* هماتولوژی
 
 _بررسی صحت کالیبر دستگاه ومقایسه پارامترهای آن با سیستم manual
 _درصورت مغایرت,سشستشوی مجدد دستگاه وکالیبربانمونه هماترول واطمینان ازصحت ودقت نتایج دستگاه وسیستم دستی.
 _تکرارآزمایش موردنظرواطمینان ازعدم خطا درمراحل قبل, حین وبعداز آزمایش.
 _مقایسه نتایج با شرح حال بالینی وهماهنگی با پزشک ودرصورت لزوم تکرارنمونه وآزمایش.
 
* کامل ادراروstool exam
 
 _کلیه نتایج غیرطبیعی درروش ماکرسکوپی توسط تستهای تاییدی کنترل میشوند.
 _نوارهای ادرار(test tape) با کنترل موجود چک میشوند وازصحت آن اطمینان حاصل شود.
 _اطمینان ازعدم خطا درمراحل قبل , حین وبعد آزمایش.
 _نتایج غیرطبیعی میکرسکوپی با مسئول آزمایشگاه یا سوپروایزرچک شود.
 
*سرولوژی
 
 _نتایج غیرطبیعی حتما با کیت جدید مورد تایید قرارگیرد.
 _حتما ازروشهای تیتراسیون یا لوله ای جهت رفع هرگونه مثبت کاذب استفاده شود.
 _صحت کیت با کنترل مثبت ومنفی چک شود.
 _ازکنترلهای EQAP جهت تعیین صحت نتایج استفاده می شود.
 _هماهنگی با پزشک و درصورت لزوم آزمایش بانمونه گیری مجدد تکرار شود.
 
  •  نتایج غیرطبیعی:  نتایج تایید شده همراه با پی گیریهای مربوط درلیست کارروزانه ثبت گردد.
 
  •  نتایج بحرانی :  نتایج تایید شده هربیمارتوسط مسئول آزمایشگاه یاسوپروایزربه پزشک یامسئول بخش مربوطه اطلاع داده وباذکرمشخصات بیمار،نمونه،آزمایش،تاریخ،ساعت،پیگیریهای انجام شده ونام مسئول دریافت کننده وانتقال دهنده اطلاعات دردفترمخصوص مواردبحران ثبت وامضاء شود.
 
 
تهیه وتنظیم:نسیم محمدزادگان(سوپروایزرآزمایشگاه)
تاییدکننده:دکترمهنازبهرامیان(مسئول فنی آزمایشگاه)                                                                                                                        

دفعات مشاهده: 1567 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر