دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesضمن خدمت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

پژوهش در پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پرستار مسئول:

ملیحه رنجبر  - کارشناس پرستاری

اولویتهای پژوهش روان پرستاری در مرکز روانپزشکی ایران

آموزش خانواده وتاثیر آن در رفتاربیماران روانی وعلل عود بیماری

بررسی میزان وعلل پذیرش مجدد بیماران در بیمارستان

بررسی جامع  موثراز بیماران روانی بعد از ترخیص

آسیب شناسی خانواده  هایی با حداقل یک بیمار روانی

بررسی تاثیر محیط ذرمانی در بخش های روان پزشکی بر بهبود بیماران

بررسی مشکلات قانونی برای پرستاران شاغل در بخش روان

بررسی نیاز آموزشی پرسنل پرستاری در ارتباط با روشهای جدید درمان

بررسی نیازهای آموزشی بیماران مزمن اعصاب و روان

ارایه راهکارهای عملی در جهت کاهش خطاهای دارویی

بررسی نیاز های آموزشی کادر پرستاری

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

اولین جلسه کمیته پژوهش مورخه 19/2/96با حضور اعضاء ذیل تشکیل گردید

سرکار خانم: طالب نیا مدیره محترم پرستاری ورییس کمیته پژوهش

جناب آقای طاهری سرپرستار محترم بخش سه مردان

سرکار خانم:معصومی سرپرستار محترم بخش اورژانس

سرکار خانم: قاسمی سرپرستار محترم بخش مهر

سرکار خانم:دستور سرپرستار محترم بخش زنان

سرکار خانم طریقتی :سرپرستار محترم بخش یک مردان

سرکار خانم استواری:سرپرستار محترم بخش دو مردان

سرکار خانم:نجارلوپرستار بخش اورژانس

در طی این جلسه موضوع پژوهش ووظایف اعضاء مشخص و تعیین گردید

وظایف اعضاء

مقدمه وبیان مساله :خانم معصومی –خانم قاسمی

مروری بر تحقیقات قبلی  :  خانم استواری

روش پژوهش --- جامعه پژوهش-- محیط پژوهش :  خانم نجارلو وخانم طریقتی

تعریف واژه ها--- تحلیل ریشه ای  : آقای طاهری

پرسشنامه:رنجبر

نتایج –نمودار:خانم دستور

ارایه پرسشنامه  ها وجمع آوری آنها :سمیه کاظمی وآقای غلامی

                                                                            این جلسات به صورت ماهیانه با حضور اعضای ،تشکیل خواهد گردید

جلسات سوم و چهارم در ماه های خرداد و تیر برگزار گردید پرسش نامه های اماده و تایید شد و به دست پرسنل پرستاری رسیده است و در حال پاسخگویی به پرسشنامه می باشد .


دفعات مشاهده: 768 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر