دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesضمن خدمت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

آموزش به بیمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پرستار مسئول شاخه آموزش به بیمار:

فریبا خبیری - کارشناس ارشد پرستاری

مطالب آموزشی:

آموزش حین و بدو ترخیص

آموزش حین بستری 

آموزش حین ترخیص

آموزش کلی بدو ورود 

عوارض دارویی

عوارض سیگار

بدو ورود بخش مهر 

بهداشت فردی

بیماری‌های عفونی 

دیابت

اختلال خلق 

اعتیاد 

اضطراب 

فشار خون چیست؟ 

آموزش حین بستری بخش مهر 

کلوزاپین 

کنترل خشم

لیتیوم

رژیم کم نمک و کم چرب

شوک درمانی 

تعادل در رانندگی

تغذیه